Amiről tudni érdemes

Adatvédelmi tájékoztató

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

 

ELSŐ FEJEZET – JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ÉS DEFINÍCIÓK

 1. A Kutyamentő Angyalok Egyesület az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. A Kutyamentő Angyalok Egyesület (a továbbiakban Egyesület vagy Adatkezelő), mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy jelen tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak, úgy mint az

– az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)

– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),

– 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),

– 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

– 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet – az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről,

– 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről

 1. Definíciók

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban ellenkező tájékoztatás hiányában az Egyesület jelöli);

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,

közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az Adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az önkénteseket, érdeklődőket is);

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, üzleteszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az Adatkezelő.

profilalkotás: személyes adatok automatizált, vagy nem automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, email cím, telefonszám, postai cím, számlázási cím vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az állatvédelmi tevékenység iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Adatkezelővel örökbefogadási szerződést kötők.

MÁSODIK FEJEZET – AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név: Kutyamentő Angyalok Egyesület

Képviselő: Szántó Boglárka

Adószám: 18290213-1-41

Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u.26/D.

Telefon: 06/70-524-8727

E-mail: info@kutyamentoangyalok.hu

honlap: www.kutyamentoangyalok.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő)

HARMADIK FEJEZET – AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet  4. cikk 8.). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen Adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: HostingBázis Bt.

Székhely: 4642 Tornyospálca Mándoki u.40.

Cégjegyzékszám:1506095459

Adószám:26305082-1-15

Képviselő:Kovács Norbert

Telefonszám: 06308135024

E-mail cím: info@hostingbazis.hu

Honlap: http://hostingbazis.hu

Weboldalfejlesztő: All Design Center Kft.

webdesigner: Gágyor Ramóna

NEGYEDIK FEJEZET – AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben annak megvan a Rendeletben írt valamely jogalapja, amelyek az Egyesület esetében a következők:

 1. a) az érintett hozzájárulása,
 2. b) szerződés teljesítése,
 3. c) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

ÖTÖDIK FEJEZET – KUTYAMENTŐ ANGYALOK EGYESÜLET EGYES ADATKEZELÉSEINEK ISMERTETÉSE

5.1.FEJEZET – LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN, VALAMINT TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

5.1.1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

5.1.2.  Általános tájékoztatás a sütikről

 1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.
 2. A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy  más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.
 3. A sütik fajtái
  c.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik  a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).c.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

  c.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords,  vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

  A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

  https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

  1. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

  A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

  Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

   

  5.1.3.  Tájékoztatás a Szervezetünk honlapján (www.kutyamentoangyalok.hu) alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

  1. A látogatás során kezelt adatkör: Szervezetünk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
  • az látogató által használt IP cím,
  • a böngésző típusa,
   • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
   • látogatás időpontja,
   • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás,
   • kattintás.

   Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

   1. A honlapon (www.kutyamentoangyalok.hu) alkalmazott sütik

   b.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

   Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

   Ezen adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató  a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

   b.2. Használatot elősegítő sütik

   Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

   Az adatkezelés jogalapja-. a látogató hozzájárulása.

   Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése,  felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

   Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

   b.3.  Teljesítményt biztosító sütik

   Információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

   Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

   Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

   5.2. FEJEZET – AZ EGYESÜLET ÁLTAL VÉGZETT AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALT TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

   Az adatkezeléssel érintettek köre: Az Egyesület önkéntesei, örökbefogadói, az állatmentés iránt érdeklődők.

   Az adatkezelés célja: az Egyesület és az örökbefogadó közötti  szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, önkéntesek toborzása, csoportosítása. Adomány szerzés céljából történő megkeresés címzett reklámküldemény és telefon útján.

   Önkéntes jelentkezések kezelése ideértve az önkéntes tevékenységet vállaló személyek nyilvántartását, egymástól való megkülönböztetését és a velük való rendszeres kapcsolattartást; adatok minőségének biztosítását és a visszaélésszerű jelentkezések kiszűrését.

   Adományok és felajánlások gyűjtése (tárggyal vagy pénzadománnyal történő támogatás, szolgáltatással történő támogatás) és kezelése és az adományozóval való kapcsolattartás adatminőségi célokból.

   Hírlevél küldése: Az Egyesület társadalmi céljának megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás küldése elektronikus (e-mail) hírlevél útján, illetőleg hírlevél-küldéssel kapcsolatos viselkedésalapú információ gyűjtése a hírlevél hatékonyságának méréséhez; hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok minőségének biztosítása céljából.

   Web-analitka és jelentéskészítés: Az Egyesület honlapjának fenntartásával és a honlap hatékonyságának mérésével és biztonságával kapcsolatos adatkezelés.

   Örökbefogadók: kezelése ideértve az örökbefogadó személyek nyilvántartását, egymástól való megkülönböztetését és a velük való rendszeres kapcsolattartást; adatok minőségének biztosítását és a visszaélésszerű jelentkezések kiszűrését.

   A kezelt adatok köre:

   Az önkéntes jelentkező teljes neve azonosítás céljából (tevékenységhez szükséges) e-mail címe; telefonszáma kapcsolattartás céljából (tevékenységhez szükséges), jelentkezés vagy regisztráció időpontja az adatok minőségének fenntartása céljából kerülnek kezelésre. (tevékenységhez szükséges)

   Az adományozó: az adományozó teljes neve, adományozó országa, e-mail címe, telefonszáma (önkéntesen megadható, ha kapcsolatfelvétel céljából megadja); az adomány adatai adományozás céljának leírása; számlázási cím, a tranzakció végrehajtásához szükséges adatok, így bankszámlaszám, adomány összege, forrása, adományozás időpontja. A megadott adatok az adományozáshoz, illetve az adományigazolás kiállításához szükségesek.

   Hírlevél esetében a teljes név – azonosítás céljából; email cím – az Önnel való kapcsolattartás, e- mail küldése céljából, viselkedésalapú információ, hogy a címzett mikor, milyen IP címről nyitotta meg a levelet és mely linkekre kattintott a hírlevélben, mely adatokat a hírlevél hatékonyságának mérésével kapcsolatosan kezel az Alapítvány, hogy azt az információt jövőbeli hírlevelek küldésével kapcsolatosan felhasználja. A hírlevél hatékonyságának mérése az Egyesület jogos érdekének minősül (hírlevélhez szükséges).

   A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyére, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

   Egyesületünk nem gyűjt gyermekektől személyes adatot.

   Az örökbefogadó teljes neve azonosítás céljából (tevékenységhez szükséges) e-mail címe; telefonszáma kapcsolattartás céljából, címe  (a befogadott állat nyomonkövetése miatt szükséges)

   Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.§(1) b) pontja alapján a szerződés teljesítése, és a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele. Címzett reklámküldemény (postai direkt marketing) esetén az adatkezelés jogalapja a Grt. 6.§(4) bekezdése

   Az adatkezelés időtartama: Az érintett személy adattörlési kérelmének teljesítéséig, ennek hiányában az adatok az önkéntessel fennálló jogviszony megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján 8 év múlva törlésre kerülhetnek. Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az önkéntessel fennálló jogviszony megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.

   A direkt marketing üzenetek (ideértve a címzett reklámküldemények) továbbítását és a telefonos megkereséseket az alábbi módokon lehet meg,- illetve letiltani:

   (a) postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a Kutyamentő Angyalok Egyesület, 1139, Bp. Fiastyúk u.26/D. címre.

   (b) e-mail útján az info@kutyamentoangyalok.hu címre küldött üzenettel;

   (c) telefonon a 06/70/5248727 számon;

   5.3 KUTYAMENTŐ ANGYALOK EGYESÜLET ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL KÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

   Az érintettek köre: hírlevélre feliratkozó személyek.

   Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó, általános e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról.

   Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6.§(1) bekezdése és a GDPR 6.§(1) a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevélről történő leiratkozással, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonás előtt a hozzájárulás alapján történő adatkezelés jogszerűségét.

   A kezelt adatok köre: név, nem, születési dátum, e-mail cím, , adatkezelési hozzájárulás, érdeklődési kör

   Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

   A hírlevelekről leiratkozás:

   (a) postai úton: a lemondó válaszküldemény visszaküldésével a Kutyamentő Angyalok Egyesület, 1139, Bp. Fiastyúk u.26/D. címre.

   (b) e-mail útján az info@kutyamentoangyalok.hu címre küldött üzenettel;

   (c) telefonon a 06/70/5248727 számon;

   (d) és hírlevelekről lévén szó természetesen a hírlevél alján lévő „leiratkozás” vagy hasonló gomb használatával is lehetséges.

   5.4. EGYESÜLET MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATOS  LEVELEZÉSEK, AJÁNLATKÉRÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

   Amennyiben Az Egyesület tagjainak, érdeklődőknek az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdése, problémája van, a Harmadik Fejezetben megjelölt elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

   A www.kutyamentoanyalok.hu honlapon keresztül történő érdeklődési lap kitöltése során a felhasználó által megadott adatok a honlapot működtető szerveren nem kerülnek rögzítésre, azokat a rendszer e-mailben továbbítja az illetékesek felé. Az Egyesület a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mailcímével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügyintézéstől számított legfeljebb 6 év elteltével törli.

   HATODIK FEJEZET  – A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

   A Kutyamentő Angyalok Egyesület számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, és a Második Fejezetben megjelölt adatfeldolgozónál találhatók meg.

   A Kutyamentő Angyalok Egyesület ismeri és teljesíti a GDPR 32.§-ában megfogalmazott adatbiztonsági elvárásokat és követelményeket, továbbá rendelkezik az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó belső eljárásrenddel.

   Az Egyesület a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

   a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
   b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
   c) változatlansága igazolható (adatintegritás)
   d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.Az Egyesület olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

   A Szervezet az adatkezelés során megőrzi:

   1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
    b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét
    c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

   Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

   HETEDIK FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEKET MEGILLETŐ JOGOKRÓL, JOGORVOSLATRÓL

   1. Az érintett jogai röviden összefoglalva
   2. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
   3. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
   4. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg
   5. Az érintett hozzáférési joga
   6. A helyesbítéshez való jog
   7. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
   8. Az adatkezelés korlátozásához való jog
   9. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
   10. Az adathordozhatósághoz való jog
   11. A tiltakozáshoz való jog
   12. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
   13. Korlátozások
   14. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
   15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
   16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
   17. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

   Az érintett jogai részletesen

   1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
    1.1. Az Adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó  valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.1.2. Az Adatkezelőnek elő kell  segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

    1.3. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

    1.4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

    1.5. Az Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást  és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

    A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

    1. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

    2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

    1. a) az Adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
    2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
    3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
    4. d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,
    5. e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik – , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
    6. e) adott esetben annak tényéről, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

    2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az Adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

    1. a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
    2. b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
    3. c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
    4. d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
    5. e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

    f) az  automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról,  és arra vonatkozóan érthető információkról, hogyaz ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

    2.3. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

    Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

    1. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg

    3.1. Ha az Adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az Adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

    3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog)  írtak irányadók.

    E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

    1. Az érintett hozzáférési joga

    4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

    4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

    4.3. Az Adatkezelőnek  az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell  bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

    Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

    1. A helyesbítéshez való jog

    5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

    5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

    Ezen szabályokat  a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

    1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

    6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,  az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje  ha

    • a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
    • b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
    • c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
     1. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
     2. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
     3. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

     6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

     1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
     2. b) az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
     3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
     4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
     5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

     A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

     1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

     7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

     7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha ha az alábbiak valamelyike teljesül:

     1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
     2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
     3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
     4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

     7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

     A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

     1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

     Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

     E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

     1. Az adathordozhatósághoz való jog

     9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

     1. a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
     2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

     9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

     9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet  17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

     A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

     1. A tiltakozáshoz való jog

     10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán  (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

     10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

     10.3. Ezen  jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

     10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

     10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

     1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

     11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

     11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

     1. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
     2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
     3. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

     11.3. Az előbbi  a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

     A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

     1. KorlátozásokAz Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.
      1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

      13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

      1. a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
      2. c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
      3. d) ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

      13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

      1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
      2. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
      3. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

      A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

      1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

      Amennyiben az érintett úgy véli, hogy a Kutyamentő Angyalok Egyesület jogellenesen kezelte az érintett személyes adatait, az Egyesület azt javasolja az érintettnek, hogy Második Fejezetben részletezett elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keressen meg minket az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett.

      Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy az érintett nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor az érintettnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, az érintett szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál.

      Az érintett jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

      A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: gyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

      Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

      FRISSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

      A jelen tájékoztató bármikor frissítésre kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi követelményeknek megfeleljünk

      VÉGEZETÜL

      Amennyiben bármely felhasználónknak vagy tagjainknak olyan kérdése lenne, mely a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Második Fejezetben részletezett elérhetőségeink valamelyikére és megválaszoljuk a kérdését.

Érvényes: 2018. május 24-től visszavonásig vagy módosításig

FONTOS információk

Állatvédelmi törvényben megtalálod a keresett információkat, melyeket az adatvédelmi szabályzatunk nem tartalmaz.

Köszönjük!